Marathi Barakhadi

Loading

नमस्कार मित्रांनो, आमच्या hinditable.com वर स्वागत आहे. मराठी भाषा बोलण्यासाठी आणि लिहिण्यासाठी मराठी बाराखडी जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. आज मी तुम्हाला माझ्या ब्लॉग मध्ये मराठी बाराखडी बद्दल सांगणार आहे. मी माझ्या ब्लॉगमध्ये खाली (chart + PDF + picture + video) देखील दिले आहेत.

मराठी अक्षरांमध्ये दोन प्रकारची अक्षरे आहेत. जसे स्वर आणि व्यंजन. आता मराठी बाराखडी शिकण्यासाठी तुम्हाला दोन्हीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून तुम्हाला मराठी बाराखडी सहज समजू आणि शिकता येईल.

चला तर मग मराठी बाराखडी शिकूया ( Marathi Barakhadi )

मराठी बाराखडी स्वर, व्यंजन – Marathi Barakhadi 

हिंदी स्वर म्हणजे काय?  (Marathi Swar)

हिंदी स्वर हा एक स्वतंत्र ध्वनी आहे. स्वर उच्चारताना आपला श्वास घसा, टाळू इत्यादींमधून न थांबता बाहेर पडतो. याला स्वर म्हणतात. हिंदी भाषेत 12 स्वर आहेत, ज्यांची नावे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः अशी आहेत.

मराठी बाराखडी स्वर, व्यंजन – Marathi Barakhadi 

हिंदी स्वर म्हणजे काय?  (Marathi Swar)

हिंदी स्वर हा एक स्वतंत्र ध्वनी आहे. स्वर उच्चारताना आपला श्वास घसा, टाळू इत्यादींमधून न थांबता बाहेर पडतो. याला स्वर म्हणतात. हिंदी भाषेत 12 स्वर आहेत, ज्यांची नावे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः अशी आहेत.


a

aa

i

ee

u

oo

e

ai

o

au
अं
am
अः
ah

मराठी जेवण म्हणजे काय?

व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यंजन का पूर्ण उच्चारण करने के लिए स्वर का सहारा लेना पड़ता है। किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय कण्ठ, तालु आदि में विराम होता है। जब हम क कहते हैं तो क + अ मिलकर क बन जाता है। ‘कार्य’ शब्द का उच्चारण क+अ और य+अ होता है। अर्थात क + अ = क. व्यंजन का उच्चारण कभी भी अकेले नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कुल मिलाकर 35 व्यंजन हैं। 

मराठी व्यंजन  – Marathi Vyanjan in English


ka

kha

ga

gha

ca

cha

ja

jha
त्र
tr

ta

tha

da

dha

na

ta

tha

da

dha

na

pa

pha

ba

bha

ma

ya

ra

la

va

sha

sha

sa

ha

la
क्ष
ksha
ज्ञ
Dnya

(Marathi Kakko) Chart Images  – मराठी कक्को 

(Hindi Kakko) Video – हिंदी कक्को वीडियो

Read More :

हिंदी बारहखड़ी | Hindi Barakhadi

ગુજરાતી બારાખડી | Gujarati Barakhadi

मराठी बाराखडी (Barakhadi in Marathi)

इथे मी तुम्हाला हिंदी बाराखडी “अ ते अ:” आणि मराठी बाराखडीसाठी “क ते ज्ञ” शिकवत आहे.

ि
काकिकीकुकूकेकैकोकौकंकः
खाखिखीखुखूखेखैखोखौखंखः
गागिगीगुगूगेगैगोगौगंगः
घाघिघीघुघूघेघैघोघौघंघः
चाचिचीचुचूचेचैचोचौचंचः
छाछिछीछुछूछेछैछोछौछंछः
जाजिजीजुजूजेजैजोजौजंजः
झाझिझीझुझूझेझैझोझौझंझः
टाटिटीटुटूटेटैटोटौटंटः
ठाठिठीठुठूठेठैठोठौठंठः
डाडिडीडुडूडेडैडोडौडंडः
ढाढिढीढुढूढेढैढोढौढंढः
णाणिणीणुणूणेणैणोणौणंणः
तातितीतुतूतेतैतोतौतंतः
थाथिथीथुथूथेथैथोथौथंथः
दादिदीदुदूदेदैदोदौदंदः
धाधिधीधुधूधेधैधोधौधंधः
नानिनीनुनूनेनैनोनौनंनः
पापिपीपुपूपेपैपोपौपंपः
फाफिफीफुफूफेफैफोफौफंफः
बाबिबीबुबूबेबैबोबौबंबः
भाभिभीभुभूभेभैभोभौभंभः
मामिमीमुमूमेमैमोमौमंमः
यायियीयुयूयेयैयोयौयंयः
रारिरीरुरूरेरैरोरौरंरः
लालिलीलुलूलेलैलोलौलंलः
वाविवीवुवूवेवैवोवौवंवः
शाशिशीशुशूशेशैशोशौशंशः
षाषिषीषुषूषेषैषोषौषंषः
सासिसीसुसूसेसैसोसौसंसः
हाहिहीहुहूहेहैहोहौहंहः
ळाळिळीळुळूळेळैळोळौळंळः
क्षक्षाक्षिक्षीक्षुक्षूक्षेक्षैक्षोक्षौक्षंक्षःक्ष
ज्ञज्ञाज्ञिज्ञीज्ञुज्ञूज्ञेज्ञैज्ञोज्ञौज्ञंज्ञःज्ञ
त्रत्रात्रित्रीत्रुत्रूत्रेत्रैत्रोत्रौत्रंत्रःत्र
श्रश्राश्रिश्रीश्रुश्रूश्रेश्रैश्रोश्रौश्रंश्रःश्र
ि

मराठी बारहखड़ी (क का कि की बारहखड़ी)  । Marathi To English Barakhadi


ka
का
kaa
कि
ki
की
kee
कु
ku
कू
koo
के
ke
कै
kai
को
ko
कौ
kau
कं
kam
कः
kah

kha
खा
khaa
खि
khi
खी
khee
खु
khu
खू
khoo
खे
khe
खै
khai
खो
kho
खौ
khau
खं
kham
खः
khah

ga
गा
gaa
गि
gi
गी
gee
गु
gu
गू
goo
गे
ge
गै
gai
गो
go
गौ
gau
गं
gam
गः
gah

gha
घा
ghaa
घि
ghi
घी
ghee
घु
ghu
घू
ghoo
घे
ghe
घै
ghai
घो
gho
घौ
ghau
घं
gham
घः
ghah

cha
चा
chaa
चि
chi
ची
chee
चु
chu
चू
choo
चे
che
चै
chai
चो
cho
चौ
chau
चं
cham
चः
chah

chha
छा
chhaa
छि
chhi
छी
chhee
छु
chhu
छू
chhoo
छे
chhe
छै
chhai
छो
chho
छौ
chhou
छं
chham
छः
chhah

ja
जा
jaa
जि
ji
जी
jee
जु
ju
जू
joo
जे
je
जै
jai
जो
jo
जौ
jau
जं
jam
जः
jah

jha
झा
jhaa
झि
jhi
झी
jhee
झु
jhu
झू
jhoo
झे
jhe
झै
jhai
झो
jho
झौ
jhau
झं
jham
झः
jhah
त्र
tra
त्रा
traa
त्रि
tri
त्री
tree
त्रु
tru
त्रू
troo
त्रे
tre
त्रै
trai
त्रो
tro
ञौ
trau
ञं
tram
ञः
trah

ta
टा
taa
टि
ti
टी
tee
टु
tu
टू
too
टे
te
टै
tai
टो
to
टौ
tau
टं
tam
टः
tah

tha
ठा
thaa
ठि
thi
ठी
thee
ठु
thu
ठू
thoo
ठे
the
ठै
thai
ठो
tho
ठौ
thau
ठं
tham
ठः
thah

da
डा
daa
डि
di
डी
dee
डु
du
डू
doo
डे
de
डै
dai
डो
do
डौ
dau
डं
dam
डः
dah

dha
ढा
dhaa
ढि
dhi
ढी
dhee
ढु
dhu
ढू
dhoo
ढे
dhe
ढै
dhai
ढो
dhao
ढौ
dhau
ढं
dham
ढः
dhah

na
णा
naa
णि
ni
णी
nee
णु
nu
णू
noo
णे
ne
णै
nai
णो
no
णौ
nau
णं
nam
णः
nah

ta
ता
taa
ति
ti
ती
tee
तु
tu
तू
too
ते
te
तै
tai
तो
to
तौ
tau
तं
tam
तः
tah

tha
था
thaa
थि
thi
थी
thee
थु
thu
थू
thoo
थे
the
थै
thai
थो
tho
थौ
thau
थं
tham
थः
thah

da
दा
daa
दि
di
दी
dee
दु
du
दू
doo
दे
de
दै
dai
दो
do
दौ
dau
दं
dam
दः
dah

Dha
धा
dhaa
धि
dhi
धी
dhee
धु
dhu
धू
dhoo
धे
dhe
धै
dhai
धो
dho
धौ
dhau
धं
dham
धः
dhah

na
ना
naa
नि
ni
नी
nee
नु
nu
नू
noo
ने
ne
नै
nai
नो
no
नौ
nau
नं
nam
नः
nah

pa
पा
paa
पि
pi
पी
pee
पु
pu
पू
poo
पे
pe
पै
pai
पो
po
पौ
pau
पं
pam
पः
pah

pha
फा
phaa
फि
phi
फी
phee
फु
phu
फू
phoo
फे
phe
फै
pahi
फो
pho
फौ
phau
फं
pham
फः
phah

ba
बा
baa
बि
bi
बी
bee
बु
bu
बू
boo
बे
be
बै
bai
बो
bo
बौ
bau
बं
bam
बः
bah

bha
भा
bhaa
भि
bhi
भी
bhee
भु
bhu
भू
bhoo
भे
bhe
भै
bhai
भो
bho
भौ
bhau
भं
bham
भः
bhah

ma
मा
maa
मि
mi
मी
mee
मु
mu
मू
moo
मे
me
मै
mai
मो
mo
मौ
mau
मं
mam
मः
mah

ya
या
yaa
यि
yi
यी
yee
यु
yu
यू
yoo
ये
ye
यै
yai
यो
yo
यौ
yau
यं
yam
यः
yah

ra
रा
raa
रि
ri
री
ree
रु
ru
रू
roo
रे
re
रै
rai
रो
ro
रौ
rau
रं
ram
रः
rah

la
ला
laa
लि
li
ली
lee
लु
lu
लू
loo
ले
le
लै
lai
लो
lo
लौ
lau
लं
lam
लः
lah

va
वा
vaa
वि
vi
वी
vee
वु
vu
वू
voo
वे
ve
वै
vai
वो
vo
वौ
vau
वं
vam
वः
vah

sha
शा
shaa
शि
shi
शी
shee
शु
shu
शू
shoo
शे
she
शै
shai
शो
शो
शौ
shau
शं
sham
शः
shah

sa
सा
saa
सि
si
सी
see
सु
su
सू
soo
से
se
सै
sai
सो
so
सौ
sau
सं
sam
सः
sah

ha
हा
haa
हि
hi
ही
hee
हु
hu
हू
hoo
हे
he
है
hai
हो
ho
हौ
hau
हं
ham
हः
hah

la
ळा
laa
ळि
li
ळी
lee
ळु
lu
ळू
loo
ळे
le
ळै
lai
ळो
lo
ळौ
lou
ळं
lam
ळः
lah
क्ष
Ksha
क्षा
kshaa
क्षि
kshi
क्षी
kshee
क्षु
kshu
क्षू
kshoo
क्षे
kshe
क्षै
kshai
क्षो
ksho
क्षौ
kshau
क्षं
ksham
क्षः
kshah
ज्ञ
dnya
ज्ञा
dnyaa
ज्ञि
Dnyi
ज्ञी
Dnyee
ज्ञु
dnyu
ज्ञू
dnyoo
ज्ञे
dnye
ज्ञै
dnyai
ज्ञो
dnyo
ज्ञौ
dnyau
ज्ञं
dnyam
ज्ञः
dnyah

मराठी बारहखड़ी (Marathi Barakshari PDF Download)

तुम्ही खालील बटणावरून मराठी बाराखडीची PDF फाईल डाउनलोड करू शकता.

मराठी बारहखड़ी वीडियो  (Marathi Barakshari Video Download)

मराठी बाराखडीचा व्हिडीओ तुम्ही खाली दिलेल्या बटणावरून पाहू शकता. अधिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्ही आमच्या Little Kids Tv channel  लाईक आणि सबस्क्राइब करून आम्हाला सपोर्ट करू शकता.

पूर्ण चंद्र शब्द

आजच्या ब्लॉगमध्ये मी तुमच्याशी मराठी स्वर, मराठी जेवण आणि मराठी बाराखडी यावर चर्चा केली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला आमचा ब्लॉग आवडेल आणि तो तुमच्या कुटुंब आणि मित्रांसह अधिक शेअर करा. धन्यवाद!.

Read More :

हिंदी बारहखड़ी | Hindi Barakhadi

ગુજરાતી બારાખડી | Gujarati Barakhadi

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *